Conflict met basisschool

Mijn dochter zit op dit moment in groep 4. Nu is het voor ons praktisch om komende zomervakantie van basisschool te wisselen. Helaas reageert haar huidige basisschool heel vijandig op ons besluit om van school te veranderen. Zij gaven eerst aan dat mijn dochter een dyslexietest nodig heeft omdat haar leesprestaties ver achterblijven. Maar nu is er gezegd dat zij deze ondersteuning zullen intrekken als wij besluiten om inderdaad van school te veranderen! En dan laten ze haar de rest van het schooljaar dus maar aanmodderen. Als wij onze dochter op de huidige school laten zal ze de hulp wel krijgen. Ik vind dit een vreemde en onprofessionele reactie. Kan ik niet afdwingen dat zij mijn dochter op het allerbeste niveau ondersteunen tot ze vertrekt? Ik wil graag weten wat ik hiermee moet en kan.


Dit klinkt als een conflict en dat is altijd voor alle partijen bijzonder vervelend. Ik weet uiteraard niets van jullie situatie. Ik kan alleen aangeven wat een rol zou kunnen spelen:


Scholen voelen zich bijzonder verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen. Als de school het heeft over een dyslexietest, betekent dit dat de leerkracht zich kennelijk zorgen maakt over de vorderingen van je kind. Mijn vraag is: welk contact is er tussen jullie en de school geweest over deze zorgen? Delen jullie die zorgen ook? Was er al een traject afgesproken om je dochter te begeleiden? Waren jullie het eens met elkaar? Uit was je schrijft kan ik dit namelijk niet opmaken. Het klinkt of je ineens bent overvallen door de mededeling van de dyslexie. Zo komt het inderdaad een beetje als een dreigement over, maar als de school de zorgen al vaker heeft aangekaart, bijvoorbeeld tijdens een 10 minuten gesprek, dan begrijp ik hun positie wel beter. Het is lastig wanneer je een begeleidingstraject gaat beginnen in de wetenschap dat een kind over enkele maanden van school af gaat. Het kan dan veel beter zijn om in de nieuwe school fris met een begeleiding te starten. Je wilt een kind niet van slag brengen door eerst op de ene manier te begeleiden en dan ineens iets anders te doen.


Het contact tussen ouders en de leerkracht is soms bijzonder goed, en soms is het wat lastig. Daarbij kunnen allerlei factoren meespelen. Soms heeft de leerkracht erg veel taken waardoor er te weinig tijd over is voor intensief contact. Soms zijn ouders zelf een beetje ‘buiten beeld’ bijvoorbeeld door een drukke baan of andere beslommeringen. Soms liggen ouder en leerkracht elkaar niet zo heel erg goed. Ik weet niet hoe het contact tussen jullie is, maar mocht er altijd al iets ‘gewrikt’ hebben, dan kan zo’n mededeling dat je je kind naar een andere school wilt doen ineens erg hard aankomen. En anderzijds kan de opmerking van de school over de begeleiding van je kind ook verkeerd vallen. Het klinkt misschien stom, maar de manier waarop je een boodschap brengt speelt vaak een rol bij hoe het bij de ander overkomt. Goed communiceren is een vak apart en daar zijn valkuilen bij te noemen. Zo gaat een gesprek vaak helemaal verkeerd wanneer je praat over ‘wij vinden dat jij iets moet doen’.


Dus als de school vindt dat ouders iets moeten, en ouders willen dat de school iets doet. Een gesprek met de ‘ik-boodschap’ gaat beter, vooral als je daarbij je eigen gevoelens benoemt, bijvoorbeeld: ‘Ik ben bang dat mijn dochter nu geen goede begeleiding krijgt’. Mocht je het gevoel hebben dat het contact met de leerkracht niet goed is, dan raad ik je aan om een derde partij bij zo’n gesprek te betrekken. Die kan vaak zorgen dat er geen conflict ontstaat en je tot een beter compromis kan komen. Het kan al helpen om een vriendin mee te nemen bij het gesprek, maar soms is er ook een Intern Begeleider op de school die een goede rol kan spelen.

Gepest worden

Mijn kind wordt op school gepest door steeds hetzelfde kind. Wat moet ik daaraan doen?


Het is belangrijk dat uitgezocht wordt wat er precies aan de hand is op school. Pesten kan heel hardnekkig zijn, en vaak weet de hele klas wat er gebeurt, terwijl niemand ingrijpt. Het is belangrijk voor je kind dat hij zich veilig kan voelen in de klas, en zolang hij wordt gepest is dat niet zo. Neem zijn probleem dan ook zeer serieus. Ga met de leerkracht praten over het pesten. Doe dat niet terwijl alle kinderen op school aanwezig zijn, want dan zal jouw kind ook nog eens de naam van 'moederskindje' kunnen krijgen, want zijn ouders komen op school klagen. Het is goed om buiten schooltijd een afspraak te maken. Het is mogelijk dat de leerkracht helemaal niet in de gaten heeft wat er in de klas speelt. Pesten kan heel stiekem gebeuren, achter de rug van de leerkracht om. Weet de leerkracht het wel, dan kan het zijn dat hij niet in de gaten heeft hoe erg het is. Pesten en plagen wordt nogal eens met elkaar verward. Een beetje plagen mag wel, dat gebeurt tussen vrienden, kinderen die even sterk zijn. Pesten is het pakken van een zwakkere. Soms is je kind al een buitenbeentje in de klas, soms is je kind niet zo weerbaar, en soms staat je kind tegenover een sterk ouder kind of een hele groep. De klas die toekijkt doet soms niets omdat de kinderen zelf ook bang zijn om gepest te worden. En soms pesten kinderen mee, omdat ze het wel leuk vinden om te doen en absoluut niet begrijpen hoe erg het voor een slachtoffer is. De school kan veel doen tegen het pesten. Er zijn tegenwoordig allerlei hulpprogramma's en schoolprojecten verkrijgbaar. En de school kan een pestprotocol opstellen met de klas. Daarin staan regels waar iedereen zich aan moet houden. Een regel: meteen melden als je ziet dat er gepest wordt. Hierdoor worden alle kinderen medeverantwoordelijk voor het pesten. En dat is belangrijk. Als er gepest wordt moet overigens niet alleen naar het slachtoffer gekeken wordt. Het slachtoffer heeft hulp nodig, maar de pester net zo goed. Want een kind dat extreem pest heeft zelf vaak ook de nodige problemen. Waarom heeft een kind het zo hard nodig om een ander kind te pakken? Dat moet uitgezocht worden en verholpen als het kan. Tenslotte wat heel belangrijk is, is het verantwoordelijk maken van alle groepen om het pesten heen. Dat betekent: de pester, de overige leerlingen, de leerkracht, de overige leerkrachten, de ouders van het gepeste kind en van de pester, én alle andere ouders. Alleen als iedereen meteen ingrijpt als iets gezien wordt van het pesten, zal het kunnen worden aangepakt.


Er zijn overigens erg goede websites over het pesten te vinden. Zie:www.pesten.net en www.posicom.nl.

Concentratie problemen

Mijn zesjarige zoon zit nu in groep 3. Het blijkt dat hij moeite heeft met concentreren, waardoor hij een laag werktempo heeft en dus niet zelfstandig is. Op school wil men hem laten testen door mensen van buiten de school die hem komen observeren. Dit is in groep 2 ook al eens gedaan, met als uitslag een "normale"leerling. Nu is mijn vraag: hoe kan ik hem motiveren om in de klas geconcentreerd te blijven? Hoe kan zijn juf hem in de klas ook tot opletten activeren? Het is voor ons moeilijk te begrijpen omdat wij thuis een gezellige speelse jongen zien die graag voetbalt en fietst en zo nu dan heerlijk van een leuke tekenfilm of een computerspelletje geniet. Ook lees oefeningen doet hij met plezier. Soms niet omdat hij er dan geen zin in heeft. Wat moet ik van zo'n testdag van buitenaf verwachten?


Er kunnen allerlei oorzaken zijn voor het probleem met concentratie van je zoontje. Van een afstand kan ik niet zeggen wat er aan de hand zal zijn. Concentratie betekent dat je je rustig van allerlei prikkels kan afsluiten om je op een taak te richten. Kennelijk lukt dat bij je zoontje op dit moment niet zo goed in de klas. Dat kan te maken hebben met iets bij je zoontje of bij iets uit zijn omgeving. En dat kan van alles zijn. Sommige kinderen vinden het moeilijk om prikkels uit te schakelen en moeten eigenlijk in een heel rustige omgeving zitten. Anderen hebben iets waar ze over tobben, en kunnen zich daardoor niet aan de leerstof zetten. Bijvoorbeeld wanneer een kind iets moeilijks heeft meegemaakt of wanneer er veranderingen in zijn leven zijn merk je nogal eens zo’n concentratiezwakte. Het kan ook zijn dat een kind bepaalde taken of vakken erg moeilijk vindt en zich dan gemakkelijk laat afleiden. Maar het is ook mogelijk dat het concentratieprobleem meer ontstaat door de omgeving. Ik weet niet of de klas van je zoontje bijvoorbeeld rustig is, en goed doorwerkt. Er kunnen allerlei strubbelingen tussen kinderen onderling zijn die veel onrust geven. Het kan ook zijn dat er sociaal iets speelt tussen je zoontje en andere kinderen. Of dat het niet zo goed botert met de juf. Kortom, er zijn redenen te over te bedenken die mee kunnen spelen bij het concentratieprobleem. Ik wil daarom niet zomaar aanraden om bepaalde dingen te doen om je kind te motiveren. Het is ook aan de leerkracht op school om daaraan iets te doen. Wanneer het je niet duidelijk is wat je precies van het onderzoek kan verwachten dan raad ik je aan contact op te nemen met de leerkracht of de IB-er van de school en om gerichte uitleg te vragen. Het is van belang dat je goed op de hoogte bent van wat de school van plan is. Het gaat tenslotte om jouw kind. Jij kent je kind thuis het beste en misschien kunnen jullie in overleg tot een goede gezamenlijke aanpak komen. Maar dat kan alleen als duidelijk is wat er precies aan de hand is.