Opvon

Opvoeding

OPVON ondersteunt door middel van advisering, voorlichting en training. De website www.opvoedingsvragen.nl is een dienst van OPVON. Ouders kunnen hier terecht met allerlei vragen over de opvoeding.

Coaching en advies

OPVON ondersteunt zowel persoonlijke ontwikkeling als beroepsontwikkeling. Hieronder valt coaching en advisering in de opvoedings- en onderwijssector.

Communicatie

OPVON ondersteunt juiste communicatie, zowel schriftelijk als mondeling, voor particulieren en organisaties.


Copyright OPVON | KvK: Utrecht 56028555

Voor prijzen of overige informatie neem contact met ons op.

OPVON V.O.F.
JHR. Ramweg 41
3998JS Schalkwijk

0611801945
info@opvoedingsvragen.nl


Algemene voorwaarden Opvon

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van OPVON v.o.f.

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De afspraak/overeenkomst/bestelling

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – De prijs

Artikel   9 – Garantie

Artikel 10 – Levering en uitvoering

Artikel 11 – Opzegging en verlenging

Artikel 12 – Betaling

Artikel 13 – Klachtenregeling

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Bijlage: Formulier voor herroeping

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de tijd waarbinnen de klant de afspraak/afspraak/overeenkomst/bestelling/bestelling kan herroepen.
 2. De klant: diegene die de afspraak/overeenkomst/bestelling met OPVON v.o.f. aangaat.
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een afspraak/overeenkomst/bestelling met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting op meerdere tijdstippen plaatsvindt;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de afspraak/afspraak/overeenkomst/bestelling/bestelling.
 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat OPVON v.o.f. ter beschikking stelt voor de klant als deze gebruik wil maken van het herroepingsrecht.
 7. OPVON v.o.f.: in dit geval: OPVON v.o.f.
 8. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van OPVON v.o.f.

Artikel 2 – Identiteit van OPVON v.o.f.

OPVON v.o.f.
Vennoten: J.I. Sagasser, I. Palies, E.J. Palies
Jhr. Ramweg 41
0611801945

Telefoonnummer: [en tijdstip(pen) waarop OPVON v.o.f. telefonisch te bereiken is]

E-mailadres: info@voedingsvragen.nl

KvK-nummer: 56028555

Btw-identificatienummer: NL851948911B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van OPVON v.o.f. en op elke tot stand gekomen afspraak/overeenkomst/bestelling tussen OPVON v.o.f. en de klant.
 2. Via de website van OPVON v.o.f. heeft de klant de mogelijkheid de algemene voorwaarden in te zien. Op verzoek van de klant stuurt OPVON v.o.f. de algemene voorwaarden via de mail toe, zodat de klant deze vooraf kan doornemen.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, vermeldt OPVON v.o.f. dit nadrukkelijk in het aanbod.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. OPVON v.o.f. is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. OPVON v.o.f. geeft via de website een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Zodat de klant het product kan beoordelen. Gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave.
 4. De informatie van OPVON v.o.f. over het aanbod bevat duidelijke informatie over de rechten en plichten van de klant bij de aanvaarding van de afspraak/overeenkomst/bestelling. Dit betreft vooral: 
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de afspraak/overeenkomst/bestelling tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de afspraak/overeenkomst/bestelling;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen OPVON v.o.f. de prijs garandeert;
  • of de afspraak/overeenkomst/bestelling na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
  • de manier waarop de klant, voor het sluiten van de afspraak/overeenkomst/bestelling, de door hem in het kader van de afspraak/overeenkomst/bestelling verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

Artikel 5 – De afspraak/overeenkomst/bestelling

 1. De afspraak/overeenkomst/bestelling komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod, onder de gestelde voorwaarden, accepteert.
 2. Indien de klant het aanbod heeft aanvaard, stuurt OPVON v.o.f. een bevestiging. Zonder deze bevestiging, kan de klant de afspraak/overeenkomst/bestelling ontbinden.
 3. OPVON v.o.f. behoudt zich het recht voor om de afspraak/overeenkomst/bestelling niet aan te gaan. In dat geval zal OPVON v.o.f. de klant op de hoogte stellen van de reden daarvoor.
 4. OPVON v.o.f. geeft bij de afspraak/overeenkomst/bestelling aan de klant de volgende informatie:

a. het adres van de vestiging van OPVON v.o.f. waar de klant eventuele klachten kan indienen;

b. op welke wijze de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

c. onder welke voorwaarden en op welke wijze de klant de afspraak/overeenkomst/bestelling kan stopzetten indien de afspraak/overeenkomst/bestelling langer dan één jaar duurt of voor onbepaalde tijd geldt.

 1. Iedere afspraak/overeenkomst/bestelling wordt aangegaan onder de voorwaarde dat het product voldoende beschikbaar is. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten mag de klant zonder opgaaf van redenen de bestelling afzeggen binnen 14 dagen na ontvangst van het product.
 2. In de onder artikel 6.1 genoemde periode dient de klant zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking en dit alleen uit te pakken voor zover nodig om te zien of hij het product wil behouden. Als de klant gebruik wil maken van het herroepingsrecht moet hij het product in originele staat aan OPVON v.o.f. retourneren.
 3. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht moet hij dit binnen de onder lid 6.1 gemelde termijn aan OPVON v.o.f. laten weten, met behulp van bijgaand modelformulier. Het product moet daarna binnen de onder lid 6.1 gestelde termijn teruggestuurd worden.
 4. Indien de klant na afloop van de lid 6.1. genoemde termijn geen gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht is de koop een feit.

Bij een afspraak/overeenkomst:

 1. Bij een afspraak/overeenkomst heeft de klant de mogelijkheid de afspraak/overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen vanaf de dag waarop de afspraak/overeenkomst wordt aangegaan.
 2. De klant kan zich op het herroepingsrecht beroepen bij OPVON v.o.f.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van het retourzenden voor zijn eigen rekening.
 2. Als de klant die zich op het herroepingsrecht beroept al een bedrag heeft betaald, zal OPVON v.o.f dit zo spoedig mogelijk – uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping – terugboeken. De klant dient ervoor te zorgen dat OPVON v.o.f. over de juiste betalingsgegevens beschikt.
 3. Indien de klant onzorgvuldig met het product is omgegaan waardoor beschadiging is ontstaan is de klant aansprakelijk voor de mogelijke waardevermindering. In dat geval is OPVON v.o.f. niet verplicht het betaalde bedrag terug te boeken.
 4. Indien OPVON v.o.f. aan de klant niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt kan de klant niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product. De informatie over het herroepingsrecht moet voor het sluiten van de afspraak/overeenkomst/bestelling worden verstrekt. De betreffende informatie maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden.

Artikel 8 – De prijs

 1. De prijzen van het aanbod van OPVON v.o.f. kunnen worden verhoogd onder invloed van wettelijke regelingen en bepalingen, of wijzigingen in de btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. De prijzen van OPVON v.o.f. zijn onder voorbehoud van drukfouten en/of zetfouten. OPVON v.o.f. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van daarvan. OPVON v.o.f. is niet verplicht het product aan te leveren volgens de verkeerd vermelde prijs.

Artikel 9 – Garantie

 1. OPVON v.o.f. zorgt ervoor dat de producten/diensten voldoen aan dat wat in de afspraak/overeenkomst/bestelling staat vermeld en zorgt ervoor dat het voldoet aan redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. Indien er sprake is van een gebrek of verkeerd geleverd product moet dit door de klant binnen  4 weken na levering aan OPVON v.o.f. worden gemeld via de mail of post. Het product moet in originele staat worden teruggezonden.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. OPVON v.o.f. gaat zorgvuldig om met de ontvangen opdrachten tot bestellingen en de beoordeling van verzoeken tot het uitvoeren van diensten. 
 2. Bestellingen worden door OPVON v.o.f. gestuurd naar het adres dat de klant aan OPVON v.o.f. heeft doorgegeven.
 3. OPVON verstuurt het bestelde product zo mogelijk binnen de op de website vermelde levertermijn, maar in ieder geval binnen 14 dagen. Indien de  bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of alleen maar deels kan worden uitgevoerd, krijgt de klant hiervan zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 10 dagen) bericht. Indien er sprake is van vertraging door schuld van OPVON v.o.f. mag de klant de bestelling zonder kosten ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding. Indien de klant al een betaling heeft gedaan zal OPVON v.o.f dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 14 dagen, terugboeken.
 4. OPVON v.o.f. draagt het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tot het moment van bezorging aan de klant.
 5. De levertermijnen die op de website staan vermeld zijn indicatief. De klant kan hieraan geen rechten ontlenen en overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

Artikel 11 – Opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De klant kan een afspraak/overeenkomst/bestelling die met OPVON v.o.f. voor onbepaalde tijd is aangegaan opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De klant kan een afspraak/overeenkomst/bestelling die voor bepaalde tijd is aangegaan tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Verlenging

 1. Een afspraak/overeenkomst/bestelling die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt door OPVON v.o.f. niet stilzwijgend verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Artikel 12 – Betaling

 1. Het bedrag dat de klant aan OPVON v.o.f. is verschuldigd dient binnen 14 werkdagen na het ingaan van de in artikel 6.1 genoemde tijd van veertien dagen worden voldaan. In geval van een afspraak/overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de factuur heeft ontvangen.
 2. De klant dient onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens meteen aan OPVON v.o.f. te melden.
 3. Indien de klant niet tijdig betaald heeft OPVON v.o.f. het recht – behoudens wettelijke beperkingen – om administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. OPVON v.o.f. beschikt over een klachtenprocedure die via deze algemene voorwaarden bekend wordt gemaakt. Opvon v.o.f. handelt volgens deze klachtenprocedure.
 2. De klant dient een klacht over de uitvoering van de afspraak/overeenkomst/bestelling binnen 7 dagen na de constatering van de klacht bij OPVON v.o.f. te melden.
 3. OPVON v.o.f. beantwoordt ingediende klachten binnen 14 dagen na ontvangst. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt geeft OPVON v.o.f. binnen 14 dagen na ontvangst hierover bericht aan de klant en geeft aan wanneer een antwoord verwacht kan worden.
 4. Bij klachten dient een de klant zich te wenden tot OPVON v.o.f.
 5. De verplichtingen van OPVON v.o.f. blijven bestaan, ook na het indienen van een klacht door een klant, OPVON v.o.f. schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door OPVON v.o.f., zal OPVON v.o.f. naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of het betaalde bedrag terugboeken.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Als er sprake is van aanvullende/afwijkende bepalingen, dan mogen die niet nadelig zijn voor de klant. Afwijkende bepalingen worden voor de afspraak/overeenkomst/bestelling aan de klant ter beschikking worden gesteld.

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt op 17-2-2019.
OPVON v.o.f. behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen.

Bijlage: Formulier voor herroeping

Invullen en sturen naar: info@opvoedingsvragen.nl. Of: 
OPVON v.o.f.
Jhr. Ramweg 41
3998 JS Schalkwijk

Voor informatie kunt u ook bellen: 0611801945


De afspraak/overeenkomst/bestelling die ik wil herroepen:

Datum van afspraak/overeenkomst/bestelling :                               Bestelnummer of offertenummer:

  

Bij een bestelling, graag de ontvangstdatum hieronder vermelden:

Naam klant:

Adres klant:

Indien er reeds geld is betaald: vermeld dan het IBAN Rekeningnummer:

Handtekening van de klant

Datum