Privacybeleid

Privacyverklaring OPVON:

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die OPVON verzamelt, gebruikt, met anderen deelt of in haar archief opslaat met betrekking tot haar activiteiten ten dienste van cliënten/vraagstellers/deelnemers, het schrijven en publiceren van teksten, of het verstrekken van informatie via de website www.OPVON.nl en www.opvoedingsvragen.nl en de Twitteraccount van OPVON.

De website www.OPVON.nl en www.opvoedingsvragen.nl bevatten links naar websites van andere organisaties.
Deze organisaties hebben hun eigen privacyverklaring. OPVON verzoekt deze websites naar deze verklaring te vragen. OPVON is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met hun (persoons)gegevens omgaan.

Deze verklaring is opgesteld in mei 2018 en bijgesteld in februari 2019 en september 2020. 
Indien situaties met betrekking tot het verzamelen, verwerken, publiceren en archiveren van gegevens van OPVON wijzigen zal de privacyverklaring worden aangepast. De meest recente privacyverklaring zal op de website(s) van OPVON worden gepubliceerd. OPVON is opgericht in 1995 als eenmanszaak. Van 2012 tot 1 september 2020 vormde OPVON een Vennootschap Onder Firma. Vanaf 1 september 2020 is OPVON weer een eenmanszaak, gevestigd aan de Jhr. Ramweg 41, 3998 JS te Schalkwijk. Het KvK nummer is: 80146570. De activiteitenomschrijving van OPVON is als volgt: Zakelijke dienstverlening met betrekking tot opvoeding en ontwikkeling en communicatie en onderwijs, voorlichting en advies (zowel mondeling als schriftelijk) over opvoeding en ontwikkeling en communicatie en onderwijs.

Activiteiten:
SBI-code: 82999 – Overige zakelijke dienstverlening
SBI-code: 7490 – Overige specialistische zakelijke dienstverlening
SBI-code: 85599 – Studiebegeleiding, vorming en onderwijs

Voor vragen, verzoeken, opmerkingen of klachten over het gebruik van persoonsgegevens door OPVON kan schriftelijk, via e-mail of via de telefoon contact worden opgenomen met OPVON, Jhr. Ramweg 41, 3998 JS Schalkwijk, info@opvoedingsvragen.nl, tel. 0611801945.

OPVON gebruikt de verkregen gegevens voor meerdere doeleinden:
1. Voor het leveren van de gevraagde zakelijke dienst of advies en het onderhouden van het contact met de cliënt/vraagsteller/deelnemer.
2. Voor de facturering/verwerking van betalingen.
3. Voor de administratie van OPVON en het voldoen aan de wet- en regelgeving, zoals de fiscale verplichtingen.

Persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadressen worden door OPVON niet aan derden verstrekt of op de website vermeld, tenzij de betreffende persoon hiervoor toestemming verleent. Voor haar administratie, het verwerken van bestellingen, het versturen van mails en postbestellingen en de archivering maakt OPVON gebruikt van de diensten van derden.

Deze bedrijven hebben een eigen privacy beleid. OPVON is hiervoor niet verantwoordelijk en verwijst daarvoor naar de betreffende bedrijven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de financiële instelling Sisow (www.sisow.nl), de ING-bank (www.ing.nl), en bedrijven die zorgen voor de verzending van post en e-mails, de voorzieningen voor de website van OPVON en bedrijven die diensten verlenen ten behoeve van de archivering van OPVON. Teksten, foto’s, filmpjes, websites en foto’s van websites van derden kunnen door OPVON via Twitter of op de website vermeld worden.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vragen, (gast)blogs of andere teksten van personen buiten OPVON en foto’s bij deze teksten, evenals vermeldingen van websites en foto’s/filmpjes van websites of contactadressen die online beschikbaar zijn. Indien betrokkenen bezwaar maken tegen deze publicatie wordt door OPVON de betreffende informatie van de website of twitter verwijderd. OPVON registreert geen persoonsgegevens van personen die de website(s) van OPVON bezoeken.

Er wordt geen gebruik gemaakt van Cookies. Gegevens die door OPVON worden verwerkt: Voor het uitvoeren van de zakelijke dienstverlening, facturering en bijbehorende administratieve verwerking en archivering heeft OPVON beschikking over (persoons)gegevens van cliënten, vraagstellers, deelnemers aan bijeenkomsten en zakelijke relaties. Het gaat daarbij om: Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en banknummer, tijdsduur en datum van het contact, het verzoek en de betreffende dienst van OPVON, plus de in rekening gebrachte kosten. Na maximaal 7 jaar worden de gegevens vernietigd.

De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien de betrokkene OPVON verzoekt de persoonsgegevens te vernietigen voldoet OPVON aan dit verzoek tenzij dit in strijd is met de wettelijke verplichtingen, waaronder de fiscale. OPVON heeft de beschikking over de tekst van persoonlijke vragen die aan OPVON worden gesteld en waarvoor OPVON een antwoord online op de website publiceert. Deze teksten worden door OPVON anoniem verwerkt. Namen van personen worden weggelaten. Wel worden leeftijden vermeld, omdat deze van belang zijn voor de betreffende dienstverlening door OPVON. Geanonimiseerde vragen worden met toestemming van de vraagsteller gepubliceerd.

De vraagsteller wordt door OPVON op de hoogte gesteld van de betreffende publicatie en de vraagsteller wordt een link naar de vraag ter beschikking gesteld. OPVON behoudt zich het recht voor de tekst in te korten of daarin wijzigingen aan te brengen ter bevordering van de leesbaarheid. Geanonimiseerde casussen die met toestemming van de vraagsteller op de website van OPVON staan vermeld kunnen in een later stadium door OPVON worden gebruikt voor haar zakelijke dienstverlening.

OPVON draagt er zorg voor dat iedere verbinding met de persoonsgegevens van de vraagsteller is verdwenen. Indien de vraagsteller na publicatie vraagt om wijziging van de vraag zal OPVON hier aan tegemoetkomen indien de wijziging niet in strijd is met het doel van de publicatie. Indien het verzoek daarmee wel in strijd is, behoudt OPVON zich het recht voor de vraag in zijn geheel van de website te verwijderen.

Indien de vraagsteller na publicatie verzoekt de vraag van de website van OPVON te verwijderen zal OPVON aan dit verzoek tegemoetkomen zodra dit technisch mogelijk is. OPVON heeft beschikking over teksten van personen buiten OPVON bijvoorbeeld in de vorm van een gastblog of artikel die op de website (kunnen) worden gepubliceerd. Deze teksten worden onder vermelding van de auteur vermeld. Eventueel bijgevoegde foto’s die door de auteur worden aangeleverd, worden voorzien van een bronvermelding.

Indien de auteur de tekst en/of foto wil aanpassen komt OPVON zo spoedig mogelijk aan dit verzoek tegemoet, voor zover de wijziging niet in strijd is met de doelstelling van de website van OPVON en de wijziging niet in strijd is met de wet en regelgeving. Indien de auteur een tekst of foto van de website wil verwijderen komt OPVON aan dit verzoek tegemoet zodra dit technisch mogelijk is. OPVON heeft beschikking foto’s en filmpjes die op de website of via de Twitteraccount van OPVON worden gepubliceerd of die gebruikt worden voor de zakelijke dienstverlening.

Bij de foto’s gaat het om foto’s die in het bezit zijn van OPVON of voor publicatie zijn aangeschaft en/of vrij zijn van rechten van derden. Bij foto’s of filmpjes die door OPVON zelf zijn gemaakt, bijvoorbeeld van openbare gelegenheden, zal OPVON voor zover mogelijk proberen toestemming te verkrijgen voor publicatie van personen die herkenbaar op de foto staan. Indien dit niet mogelijk is en betrokkenen zichzelf of hun kind(eren) herkennen en OPVON verzoeken de foto of het filmpje te verwijderen, zal OPVON aan dit verzoek voldoen zodra dit technisch mogelijk is.

OPVON maakt gebruik van foto’s behorend bij websites die via de website van OPVON of via de Twitteraccount van OPVON worden gepubliceerd of voor de zakelijke dienstverlening worden gebruikt. OPVON stelt de betrokken website op de hoogte van de publicatie indien de contactgegevens van de website beschikbaar zijn. Indien de betrokken eigenaar van de website OPVON verzoekt de website of foto te verwijderen zal OPVON aan dit verzoek voldoen zodra dit technisch mogelijk is.

OPVON vermeldt website-adressen en contactadressen van personen op haar website of via de twitteraccount. OPVON stelt de betrokken eigenaar van de website of het betrokken contactadres op de hoogte van de vermelding. Indien de betrokken persoon/personen OPVON verzoeken de informatie aan te passen zal OPVON aan dit verzoek voldoen indien dit niet in strijd is met de doelstelling van OPVON. Indien dit wel in strijd is zal OPVON de informatie verwijderen.

Indien de betrokken persoon/personen OPVON verzoeken de informatie te verwijderen zal OPVON aan dit verzoek voldoen zodra dit technisch mogelijk is. OPVON heeft de beschikking over persoonlijke gegevens van cliënten, vraagstellers, deelnemers en zakelijke contacten via het invulformulier op de website, via bestellingen in de webwinkel, via e-mails, post, telefonisch of via persoonlijk contact in verband met de zakelijke dienstverlening. OPVON maakt geen opnames van telefoongesprekken.

Gegevens van zakelijke dienstverlening worden bewaard voor zolang dit noodzakelijk is voor de betreffende dienstverlening of een vervolg daarop in een later stadium, of zolang dit noodzakelijke is in verband met de administratieve afhandeling, en de wet- en regelgeving, waaronder fiscale verplichtingen. Daarna worden de gegevens door OPVON vernietigd.

Beveiliging: OPVON doet er alles aan om de (persoons)gegevens van cliënten/vraagstellers/deelnemers te bewaken. De gegevens worden door OPVON in een eigen archief bewaard, zodat aan de wet- en regelgeving voldaan kan worden, waaronder de fiscale verplichting. Daarna worden de gegevens vernietigd. Over het algemeen is dit maximaal na 7 jaar. Gegevens die op de website staan vermeld, blijven daar staan, tenzij de betreffende persoon/personen hier bezwaar tegen maken bij OPVON.

Wettelijk recht van de cliënt/vraagsteller/deelnemer/relatie van OPVON:

1. Het recht van toegang tot persoonsgegevens: OPVON geeft aan cliënten/vraagstellers/deelnemers op verzoek inzage in de gegevens die met betrekking tot een geleverde dienst worden bewaard. Van enkele diensten verstrekt OPVON op voorhand deze informatie. Indien een vraag online wordt beantwoord wordt de betrokkene hiervan op de hoogte gesteld en wordt een link naar de betreffende vraag verstrekt. Indien een bestelling via de post wordt verstuurd stuurt OPVON een kopie van de gegevens van de bestelling mee die via de webwinkel zijn verkregen. Indien via twitter een website wordt vermeld wordt de betrokken organisatie op de hoogte gesteld indien op de betreffende website contactgegevens staan vermeld.

2. Het recht tot correctie van persoonsgegevens: Cliënten/vraagstellers/deelnemers kunnen op verzoek gegevens die door OPVON online zijn vermeld laten aanpassen. OPVON kort bijvoorbeeld soms vragen van vraagstellers voor de website in. Indien de vraagsteller op basis daarvan een aanpassing van de tekst verlangt, of indien de vraagsteller zijn/haar oorspronkelijke vraag wil wijzigen, komt OPVON zo mogelijk aan dit verzoek tegemoet. OPVON behoudt zich het recht voor de vraag helemaal te verwijderen indien de voorgestelde wijziging in strijd is met het doel van de publicatie. Persoonlijke gegevens die onjuist zijn verwerkt in de administratie van OPVON kunnen op verzoek van de betroffen persoon/personen door OPVON worden gecorrigeerd.

3. Het recht tot verwijderen van persoonsgegevens (vergetelheid): Op verzoek van betrokkenen zal OPVON teksten of foto’s van betrokkenen verwijderen van haar website of twitter. Persoonsgegevens worden door OPVON op verzoek uit haar administratie verwijderd indien dit mogelijk is in verband met de wet- en regelgeving, waaronder fiscale verplichtingen. Het gaat dan om gevallen waarbij het niet langer noodzakelijk is de persoonsgegevens te bewaren, of waarbij deze persoonsgegevens onrechtmatig zouden zijn verwerkt. Zie artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

4. De beperking van de verwerking van persoonsgegevens: Beperking van de verwerking van persoonsgegevens houdt in dat de verwerking voor een bepaalde periode wordt opgeschort. Dit kan het geval zijn indien OPVON eerst tijd nodig heeft de juistheid van de persoonsgegevens van de betrokkene te verifiëren. In de tussentijd kunnen de persoonsgegevens opgeslagen blijven. Indien de beperking is opgeheven zal OPVON de betrokkenen op de hoogte stellen.

5. Het recht van dataportabiliteit. Betrokken cliënten/vraagstellers/deelnemers hebben het recht OPVON te vragen persoonsgegevens op een gestructureerde, veelgebruikte en machine leesbare manier te verstrekken en desgewenst waar technisch mogelijk naar een andere beheerder door te sturen. 6. Het recht bezwaar te maken tegen verwerking: Betrokken cliënten/vraagstellers/deelnemers hebben het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door OPVON. Dit geldt alleen in het geval dat de reden ‘gerechtvaardigd belang’ (waaronder profilering) de wettige basis voor de verwerking vormt.

Er kunnen situaties zijn waarin OPVON het recht heeft de rechten zoals hierboven beschreven af te wijzen of te beperken. In dat geval zal OPVON zorgvuldig beoordelen wanneer die uitsluiting van toepassing is. Cliënten/vraagstellers/deelnemers worden hierover geïnformeerd. Zo kan het inzien van informatie over telefonisch advies of het deelnemen aan trainingen/cursussen worden afgewezen indien de rechten en vrijheden van andere personen moeten worden beschermd. Ook kan OPVON weigeren persoonsgegevens te wissen als het verwerken van deze gegevens noodzakelijk is voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder fiscale.

Voor vragen, opmerkingen of klachten die betrekking hebben op deze privacyverklaring kan contact opgenomen worden met OPVON. Indien OPVON een klacht niet naar behoren heeft afgehandeld, of een probleem onvoldoende door OPVON is opgelost heeft de cliënt/vraagsteller/deelnemer het recht een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.